Kamtech

Värme- och kyleffektbehov

Beräkna värme och kyleffektbehov för att utreda och säkerställa en korrekt dimensionering av systemen.

Så här går en värme- och kyleffektbehov till

 • Startskede

  • Fastslå hur beräkningen hanteras (ex förenklad matematisk modell eller datorsimulering).
  • Kontrollera interna komfortkrav

 • Utförandeskede

  • I samråd med beställare och övriga projektörer ta fram dimensionerande indata (persontäthet, internlaster, dimensionerande ute- och innetemperaturer)
  • Stöd till projektörer VVS för dimensionering av värme- och kylcentral samt distributionssystem
  • Kommunicera vilka indata som man har möjlighet att påverka i beräkningen

 • Leverans

  • Kontrollera slutliga handlingar mot tidigare utförd beräkning
  • Uppdatera ev. beräkningsmodell
  • Säkerställ beräknat resultat mot komfortkrav
  • Avrapportering