Kamtech

Solcellsberäkningar

Simulera solenergianläggningen för att dimensionera och optimera den mot byggnadens energibehov.

Så här går en solcellsberäkningar till

 • Startskede

  • Kommunicera projektspecifika krav
  • Fastställa interna krav
  • Redogör för hur mycket byggnaden kan tillgodogöra sig av produktionen
  • Fastslå hur beräkningen hanteras (ex förenklad matematisk modell eller datorsimulering).

 • Utförandeskede

  • Utför tidig kontroll under projekteringsskede för att undersöka kritiska punkter
  • Beräkning uppdateras och korrigeras successivt efter nya handlingar
  • Stöd till projektörer för dimensionering

 • Leverans

  • Kontrollera slutliga handlingar mot tidigare utförd beräkning
  • Uppdatera ev. beräkningsmodell
  • Säkerställ beräknat resultat mot kravställning
  • Avrapportering