Kamtech

Tekniska beräkningar

Simulera energi, solvärmelast, termiskt inomhusklimat, solenergi, dagsljus, värme och kyldimensionering.
 • Startskede

  • Definiera roll i projektet
  • Beräkningsmetod
   • Fastslå hur beräkningen hanteras (ex förenklad matematisk modell eller datorsimulering).
  • Arbeta fram och sammanställ projektspecifika krav
   • Myndighetskrav
   • Certifieringskrav
   • Övriga interna krav

 • Utförandeskede

  • Utför tidig kontroll under projekteringsskede för att undersöka kritiska punkter
  • Beräkning uppdateras och korrigeras successivt efter nya handlingar
  • Stöd till projektörer
  • Redogör för standardiserad indata
  • Kommunicera vilka indata som man har möjlighet att påverka i beräkningen

 • Leverans

  • Kontrollera slutliga handlingar mot tidigare utförd beräkning
  • Uppdatera ev. beräkningsmodell
  • Säkerställ beräknat resultat mot kravställning
  • Avrapportering

Våra modeller