Kamtech

Miljöcertifieringar

Vi har erfarenhet av alla vanliga certifieringssystem på marknaden.​
Vi hjälper er att välja lämpligt system och lotsar projektet genom certifieringsprocessen.
 • Val av certifieringssystem

  • Stöd i val av certifieringssystem och identifiera ambition i projektet.
  • Kommunicera och fastslå kravbild i projektet

 • Samordnande roll i projekteringsskede

  • Ansvarsfördelning och gränsdragning
  • Sakkunnig inom energi och certifieringsfrågor
  • Kallar till och håller i samordningsmöten

 • Sammanställning av ansökan

  • Tekniska simuleringar
  • Samlar in information från projektörer
  • Granskningsprocess med certifieringsorgan

Preliminärt certifikat

 • Samordnande roll i utförandeskede

  • Sakkunnig inom energi och certifieringsfrågor
  • Rondering och kontroll med fokus på certifierings och energifrågor
  • Stöd i hantering av loggbok för produkter (BVB/SundaHus)

 • Sammanställande för verifiering

  • Uppföljning och styrkande av färdig byggnad mot underlag för ansökan
  • Sammanställer slutgiltig ansökan
  • Granskningsprocess med certifieringsorgan

Slutgiltigt certifikat

Certifieringssystem

Svanen

En certifiering enligt det nordiska systemet Svanen innebär stränga krav för hela livscykeln med fokus på bl a resurseffektivitet, inomhusmiljö och biologisk mångfald.

BREEAM In-Use 

Certifiering av befintliga fastigheter enligt internationellt certifieringssystem.

LEED

LEED är ett globalt certifieringssystem som främjar hållbar design, konstruktion, drift och underhåll.

WELL

En WELL-certifiering sätter miljö och människa i fokus vid utvecklandet av nya fastigheter. WELL passar även utmärkt att kombinera med andra miljöcertifieringar. 

Citylab

En Citylab-certifierad stadsdel präglas av trygghet, låg miljöpåverkan och anpassning för framtida behov. Både befintliga stadsdelar och utvecklingsprojekt kan certifieras.