Kamtech

Energibalansberäkning

Beräkna och simulera byggnadens energiprestanda.

Så här går en energibalansberäkning till

 • Startskede

  • Kommunicera krav enligt rådande BBR och certifieringskrav
  • Fastställa interna krav
  • Fastslå hur beräkningen hanteras
   (ex förenklad matematisk modell eller datorsimulering).
   • Myndighetskrav
   • Certifieringskrav
   • Internt krav

 • Utförandeskede

  • Utför tidig kontroll under projekteringsskede för att undersöka kritiska punkter
  • Beräkning uppdateras och korrigeras succesivt efter nya handlingar
  • Stöd till projektörer
  • Redogör för standardiserad indata
  • Kommunicera vilka indata som man har möjlighet att påverka i beräkningen

 • Leverans

  • Kontrollera slutliga handlingar mot tidigare utförd beräkning
  • Uppdatera ev. beräkningsmodell
  • Säkerställ beräknat resultat mot kravställning
  • Avrapportering